PRIVACY POLICY

 

გმადლობთ რომ ეწვიეთ ჩვენს ვებ გვერდს. „იაკობს დაუვე ეგბერტსი“ (Jacobs Douwe Egberts ("JDE") დიდ ძალისხმევას ანდომებს იმ ადამიანების კონფიდენციალურობის დაცვას, ვინც ეწვევა ჩვენს ვებგვერდს. გვთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ქვემოთ მოყვანილი პოლიტიკა.   

ჩვენ შეიძლება დროდადრო შეცვალოთ კონფიდენციალურობის წინამდებარე პოლიტიკა. გთხოვთ, რეგულარულად გადახედოთ კონფიდენციალურობის წინამდებარე პოლიტიკას, რათა მუდმივად საქმის კურსში იყოთ მონაცემთა დამუშავების კუთხით ჩვენი საქმიანობის თაობაზე.  

 1. მონაცემთა მაკონტროლებელი 

JDE (იაკობზ დაუ ეგბერტს საქართველო, მის: ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი № 29б 0179) („ჩვენ“) არის თქვენი პერსონალური ინფორმაციის მაკონტროლებელი, რაც ნიშნავს რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი იმაზე, თუ როგორ და რატომ ხდება თქვენი პირადი ინფორმაციის დამუშავება.  

კონფიდენციალურობის წინამდებარე პოლიტიკა ადგენს, თუ როგორ და რატომ ვაგროვებთ, ვინახავთ, ვამუშავებთ და ვაზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს და ის ვრცელდება ყველა იმ პირად ინფორმაციაზე, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს შესახებ, როდესაც თქვენ ახორციელებთ ჩვენთან ურთიერთქმედებას:   

 • ჩვენი ვებგვერდის მონახულების გზით; 
 • ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერის გზით; 
 • კომუნიკაციის სხვა ფორმებით (მომხმარებელთა მომსახურების, სოციალური მედია-პლატფორმების ჩათვლით).  

 

 1. თქვენი პერსონალური მონაცემების შეგროვება და გამოყენება 

მომდევნო ნაწილში თქვენ იხილავთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ვაგროვებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რა მიზნით ვამუშავებთ თქვენს მონაცემებს, რომელ სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით ვაკეთებთ ამას და რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს მონაცემებს.   

თქვენი მონაცემების დამუშავების იურიდიული საფუძველი წარმოიქმნება, როდესაც სრულდება შემდეგი პირობებიდან ერთი ან მეტი:   

 • თანხმობა: თქვენ მოგვეცით თანხმობა თქვენი ინფორმაციის გამოყენებაზე და ეს თანხმობა შეიძლება გაუქმებულ იქნას ნებისმიერ დროს, მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 6 (1)(ა).  
 • ხელშეკრულება: თქვენ გაქვთ/ან აპირებთ დადოთ ჩვენთან ხელშეკრულება და თქვენი ინფორმაცია საჭიროა მოთხოვნილი პროდუქტების ან მომსახურებების თქვენთვის მოსაწოდებლად, მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 6 (1) (ბ).  
 • სამართლებრივი ვალდებულება: ჩვენ შეიძლება მოგვეთხოვოს თქვენი ინფორმაციის დამუშავება გარკვეული სამართლებრივი ვალდებულებების შესასრულებლად, მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 6 (1) (გ). 
 • ლეგიტიმური ინტერესი: ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ თქვენი ინფორმაცია, რადგან ჩვენ გვაქვს - ან მესამე მხარეს აქვს - ამის ლეგიტიმური ინტერესი. ეს ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენს მონაცემებს, არ ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას თქვენს კონფიდენციალურობაზე, ან თქვენ ამას მოელით, ან საამისოდ არსებობს ჯეროვანი მიზეზი, მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხლი 6 (1) (ვ). 

 

 1. შენახვის ვადები 

თუ წინამდებარე პოლიტიკაში სხვა რამ არ არის მითითებული, ჩვენ წავშლით თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, თუ ისინი აღარ იქნება საჭირო შესაბამისი დამუშავების მიზნებისათვის და შენახვის არანაირი სამართლებრივი ვალდებულება არ შეუშლის ხელს წაშლას.   

 

 1. მონაცემთა გამოყენება 

როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებგვერდს, ჩვენი ვებ-სერვერი დროებით აფასებს გამოყენების მონაცემებს სტატისტიკური მიზნებისათვის ჩვენი ვებგვერდის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. ეს მონაცემები მოიცავს შემდეგს:  

 • მოთხოვნილი კონტენტის (ე. ი. ინფორმაციული შინაარსის) დასახელება და მისამართი, 
 • მოთხოვნის თარიღი და დრო, 
 • გადაცემული მონაცემების მოცულობა, 
 • წვდომის სტატუსი (კონტენტი გადაცემულია, კონტენტი არ არის ნაპოვნი), 
 • გამოყენებული ვებ-ბრაუზერისა და ოპერაციული სისტემის აღწერა, 
 • რეფერალური ბმული, რომელიც მიუთითებს, თუ რომელი გვერდიდან განახორციელეთ ჩვენს ვებგვერდზე წვდომა, 
 • მოთხოვნის გამომგზავნი კომპიუტერის IP მისამართი, რომელიც შემოკლებულია ისე, რომ შეუძლებელი ხდება პერსონალური ბმულის დადგენა.  

ზემოაღნიშნული ვებგვერდის ჟურნალის მონაცემები მხოლოდ ანონიმურად იქნება შეფასებული.  

 

 1. ქუქი-ფაილები და თვალყურის დევნების ტექნოლოგიები 

JDE და ჩვენი მესამე მხარის პარტნიორები იყენებენ ქუქი-ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს, როგორიცაა პიქსელები, თეგები, ვებ-შუქურები („cookie-ფაილები“) და სხვა იდენტიფიკატორები, რათა მოგაწოდონ საუკეთესო სერვისი და მოახდინონ ჩვენი ვებგვერდის მუშაობის ოპტიმიზაცია. ეს ქუქი-ფაილები ასევე შეიძლება დაგვეხმაროს იმის დამახსოვრებაში, თუ რას ანიჭებთ უპირატესობას, მომხმარებელთა ურთიერთქმედების გაგებაში, ასევე ჩვენი ვებგვერდისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების პერსონალიზაციაში.   

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მესამე მხარის კონტენტისა  და ფუნქციების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი მონაცემების დამუშავება ევროკავშირის ან ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ. ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს რისკი, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება მოიპოვოს მონაცემებზე წვდომა უსაფრთხოებისა და თვალთვალის მიზნით თქვენი ინფორმირების ან თქვენთვის გასაჩივრების უფლების მოცემის გარეშე.  

თუ ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე, თქვენ კი ამაზე აცხადებთ თანხმობას, ამ მესამე ქვეყანაში (მონაცემების) გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს. 

 

თქვენი თანხმობა/თანხმობის გაუქმება („დათანხმება/უარის თქმა“).   

თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა ქუქი-ფაილების განთავსებაზე ან სხვაგვარად შეცვალოთ თქვენი ქუქი-ფაილების პარამეტრები ნებისმიერ დროს ჩვენი საშუალებით.  

 

 1. კატეგორიულად აუცილებელი ქუქი-ფაილები 

ეს ქუქი-ფაილები აუცილებელია ვებგვერდის ფუნქციონირებისათვის და არ შეიძლება მათი გამორთვა ჩვენს სისტემებში. ისინი, როგორც წესი, იქმნება მხოლოდ თქვენს მიერ განხორციელებული ქმედებების საპასუხოდ, რომლებიც უტოლდება მომსახურების მოთხოვნას, როგორიცაა მაგალითად თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრების დაყენება, სისტემაში შესვლა ან ფორმების შევსება. თქვენ შეგიძლიათ ისეთი პარამეტრები დააყენოთ ბრაუზერზე, რომ მან დაბლოკოს ან გაგაფრთხილოთ ამ ქუქი-ფაილების შესახებ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში საიტის ზოგიერთი ნაწილი აღარ იმუშავებს.   

ეს ქუქი-ფაილები, როგორც წესი, არ ინახავს პირად იდენტიფიცირებად ინფორმაციას. გამონაკლის შემთხვევებში, როდესაც ეს ქუქი- ფაილები იძლევა ბმულს პერსონალურ ინფორმაციაზე, დამუშავება ემყარება ლეგიტიმურ ინტერესებს.   

 

ქუქი-ფაილი/ პროვაიდერი

 

მიზანი

შენახვის პერიოდი

 

მონაცემთა დაცვის სათანადო დონე

Blueconic

თანხმობის მართვის პლატფორმა

მონაცემები ინახება 1,5 წლის განმავლობაში - ან - უფრო მოკლე დროით, თუკი ქუქი-ფაილები წაიშლება მოწყობილობიდან ან თანხმობა გაუქმებულია.

დამუშავება ევროკავშირის/ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებში

One Trust

თანხმობის მართვის პლატფორმა

მონაცემები ინახება 1 წლის განმავლობაში - ან - უფრო მოკლე დროით, თუკი ქუქი-ფაილები წაიშლება მოწყობილობიდან ან თანხმობა გაუქმებულია.

 

დამუშავება ევროკავშირის/ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებში

__RequestVerificationToken

ეს არის გაყალბების საწინააღმდეგო ქუქი-ფაილი, რომელიც განთავსებულია ASP.NET MVC ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნილი ვებ აპლიკაციების მიერ.

სეანსი

იგი არ შეიცავს ინფორმაციას მომხმარებლის შესახებ და ნადგურდება ბრაუზერის დახურვისას.

ARRAffinity

ეს ქუქი-ფაილი განთავსებულია ვებსაიტების მიერ, რომლებიც მუშაობს Windows Azure ღრუბლოვან პლატფორმაზე. იგი გამოიყენება დატვირთვის დასაბალანსებლად, რათა უზრუნველყოს ვიზიტორთა გვერდების მოთხოვნების გადაგზავნა ერთსა და იმავე სერვერზე ნებისმიერი დათვალიერების სეანსის დროს.

სეანსი

მონაცემები ინახება ევროკავშირის მონაცემთა ცენტრებში. დაცვის სათანადო დონე.

 1. ფუნქციური ქუქი-ფაილები 

 

ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას აძლევს ჩვენს ვებგვერდს, დაიმახსოვროს თქვენს მიერ გაკეთებული არჩევანი, გააძლიეროს თქვენს მიერ ჩვენი ვებგვერდის პოზიტიური აღქმა და გააუმჯობესოს პასუხის სიჩქარე და ეფექტურობა გარკვეული ხშირად მონახულებული ინფორმაციის შენახვის გზით.  მაგალითად, ქუქი-ფაილები, რომლების მიზანიცაა თქვენი რჩეული გამოსახვის პარამეტრების (მაგ., ენა, შრიფტის ზომა), თქვენი საყიდლების კალათის შიგთავსის დამახსოვრება, შრიფტების გამოსახვისა და თქვენს მოწყობილობაზე სრულყოფილად მორგებული მორეაგირე ვებსაიტის შექმნის მიზნით, ან საძიებო სიტყვის ან თქვენს მიერ გამოსაყენებლად არჩეული  ფილტრის დამახსოვრება. თქვენ შეგიძლიათ არ დაუშვათ ამ ქუქი-ფაილების ზოგიერთი ნაწილი; თუმცა, ამან შეიძლება გავლენა იქონიოს თქვენს მიერ საიტისა და იმ სერვისების პოზიტიურ აღქმაზე, რომელთა შეთავაზებაც ჩვენ შეგვიძლია. 

ფუნქციური ქუქი-ფაილები განთავსდება ლეგიტიმური ინტერესის საფუძველზე და შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ მიზნებს:   

 • მომხმარებლების ავტორიზაცია სისტემაში უსაფრთხო შესვლისათვის;  
 • თქვენს მიერ არჩეული ისეთი პარამეტრების შენახვა, როგორიცაა ენა, მდებარეობა, ძიების შედეგების რაოდენობა, რომელთა ნახვაც გსურთ  და სხვ.; 
 • ვიდეოს ოპტიმალური ჩვენების პარამეტრების შენახვა, როგორიცაა ბუფერის ზომა და თქვენი ეკრანის გარჩევადობის დეტალები; 
 • ჩვენი ვებსაიტისა და სერვისების ბოროტად გამოყენების იდენტიფიცირება, მაგალითად, სისტემაში შესვლის რამდენიმე თანმიმდევრული წარუმატებელი მცდელობის ჩაწერის გზით.  

 

ქუქი-ფაილები/ პროვაიდერი

 

მიზანი

შენახვის პერიოდი

 

მონაცემთა დაცვის სათანადო დონე

Amazon

AWSALBCORS

ამ ქუქი-ფაილებს მართავს AWS და ის გამოიყენება დატვირთვის დასაბალანსებლად.

7 დღე

AWSALB ქუქი-ფაილები დაშიფრულია და არ შეიცავს რაიმე პერსონალურ იდენტიფიცირებად ინფორმაციას.

Amazon

AWSALB

AWS ELB აპლიკაციის დატვირთვის დამბალანსებელი

7 დღე

AWSALB ქუქი-ფაილები დაშიფრულია და არ შეიცავს რაიმე პერსონალურ იდენტიფიცირებად ინფორმაციას.

 1. ანალიტიკური ქუქი-ფაილები 

  

ეს ქუქი-ფაილები აგროვებს ანონიმურ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებთ ვებსაიტს. ჩვენ ვიყენებთ ამ ქუქი-ფაილებს ვებ-ანალიტიკისათვის, რაც საშუალებას გვაძლევს, სტატისტიკურად ვადევნოთ თვალყური იმას, თუ როგორ იყენებენ ადამიანები ჩვენს ვებგვერდს, ეს კი დაგვეხმარება ჩვენი ონლაინ შეთავაზებების გაუმჯობესებაში, ასევე დიზაინის განსხვავებული იდეების ტესტირებაში კონკრეტული გვერდებისათვის. 

ჩვენ ვმუშაობთ დამოუკიდებელ მზომავ და კვლევით კომპანიებთან, რომლებიც ჩვენთვის ასრულებენ ამ მომსახურებებს, ასე რომ, ზოგი ასეთი ქუქი-ფაილი შეიძლება განთავსებული იყოს მესამე მხარის კომპანიების მიერ. ეს მესამე მხარის კომპანიები და მათთან დაკავშირებული ქუქი-ფაილები ჩამოთვლილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.  

 

მესამე მხარის პროვაიდერი

ინსტრუმენტები

შენახვის მაქსიმალური პერიოდი

მონაცემთა დაცვის სათანადო დონე

Google Ireland Limited/ Google LLC (USA)

Google Analytics

26 თვე

არ არსებობს მონაცემთა დაცვის სათანადო დონე. მონაცემები გადაეცემა მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების

49 (1 ა) მუხლის საფუძველზე.

 

 1. სარეკლამო ქუქი-ფაილები და თვალყურის დევნების ტექნოლოგიები  

ეს ქუქი-ფაილები შეიძლება განთავსდეს ჩვენი საიტის საშუალებით ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების მიერ. ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამ პარტნიორი კომპანიების მიერ თქვენი ინტერესების პროფილის შესაქმნელად და სხვა საიტებზე თქვენთვის შესაბამისი რეკლამების საჩვენებლად. ეს ქუქი-ფაილები არ ინახავს უშუალოდ პირად ინფორმაციას, არამედ დამყარებულია თქვენი ბრაუზერისა და ინტერნეტ მოწყობილობის უნიკალურ იდენტიფიკაციაზე. თუ თქვენ არ დაუშვებთ ამ ქუქი-ფაილებს, თქვენ იხილავთ ნაკლებად მიზანმიმართულ რეკლამას.  

ჩვენ ასევე ვიყენებთ სხვადასხვა მოწყობილობებზე მომხმარებლის აქტივობებზე თვალყურის დევნების ტექნოლოგიებს, რომლებიც დაგვეხმარება მარკეტინგული ანალიზის განხორციელებაში, მორგებული აუდიტორიების შექმნაში და სხვა ვებსაიტებზე თქვენთვის მიზნობრივი რეკლამის ჩვენებაში ჩვენს ვებგვერდებზე თქვენი ვიზიტების საფუძველზე.     

მონაცემთა ამგვარი დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია თქვენი თანხმობა მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხლი 6 (1) 1ა-ს შესაბამისად, თუ თქვენ მიცემული გაქვთ თანხმობა ჩვენი თანხმობის ბანერის საშუალებით.  

თქვენი თანხმობა ნებაყოფლობითია და მისი გაუქმება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.  

როგორ მუშაობს თვალყურის დევნება? 

როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებსაიტებს, შესაძლებელია, რომ ქვემოთ ჩამოთვლილმა მესამე მხარის პროვაიდერებმა მიიღონ თქვენი ბრაუზერის ან საბოლოო მოწყობილობის საიდენტიფიკაციო მახასიათებლები (მაგალითად, ბრაუზერის თითის ანაბეჭდი), შეაფასონ თქვენი IP მისამართი, შეინახონ საიდენტიფიკაციო მახასიათებლები თქვენს საბოლოო მოწყობილობაზე ან ამოიღონ  ისინი (მაგ., ქუქი-ფაილები), ან მოიპოვონ წვდომა თვალყურის დევნების ცალკეულ პიქსელებზე.  

ინდივიდუალური მახასიათებლები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამ მესამე მხარეების მიერ სხვა ვებსაიტებზე თქვენი საბოლოო მოწყობილობის იდენტიფიცირებისათვის. ჩვენ შეგვიძლია დავავალოთ ამ მესამე მხარის პროვაიდერებს, გაჩვენონ რეკლამები ჩვენს ვებგვერდზე მონახულებული გვერდების საფუძველზე.  

რას ნიშნავს სხვადასხვა მოწყობილობებზე მომხმარებლის აქტივობებისათვის  თვალყურის დევნება?  

თუ თქვენ შეხვალთ სისტემაში მესამე მხარის პროვაიდერთან თქვენი სამომხმარებლო მონაცემებით, სხვადასხვა ბრაუზერისა და საბოლოო მოწყობილობების შესაბამისი საიდენტიფიკაციო მახასიათებლები შეიძლება ერთმანეთთან იქნას დაკავშირებული. მაგალითად, თუ მესამე მხარის პროვაიდერმა შექმნა თქვენს მიერ გამოყენებული თითოეული ლეპტოპის, სამაგიდე პერსონალური კომპიუტერის, სმარტფონის ან პლანშეტის უნიკალური იდენტიფიკატორი, ეს ცალკეული იდენტიფიკატორები შეიძლება დაკავშირებულ იქნას ერთმანეთთან, როგორც კი შეხვალთ სისტემაში მესამე მხარის სერვისზე თქვენი სარეგისტრაციო მონაცემების გამოყენებით. ეს საშუალებას აძლევს მესამე მხარეს, მიზანმიმართული ხასიათი შესძინოს ჩვენს სარეკლამო კამპანიებს რამდენიმე მოწყობილობაზე.  

რომელი მესამე მხარის პროვაიდერებს ვიყენებთ ამ  თვალსაზრისით?  

ქვემოთ ჩამოთვლილია მესამე მხარის პროვაიდერები, რომლებთანაც ჩვენ ვმუშაობთ სარეკლამო მიზნებისათვის. თუ მონაცემების დამუშავება ხდება ევროკავშირის ან ევროპის ეკონომიკური ზონის გარეთ ამ კონტექსტში, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს რისკი, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ შეძლოს მონაცემებზე წვდომა უსაფრთხოებისა და მონიტორინგის მიზნით თქვენი ინფორმირების ან თქვენთვის გასაჩივრების უფლების მოცემის გარეშე. თუ ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე, თქვენ კი ამაზე აცხადებთ თანხმობას, ამ მესამე ქვეყანაში (მონაცემების) გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს.  

 

მესამე მხარის პროვაიდერი

ინსტრუმენტები

მიზანი

შენახვის მაქსიმალური პერიოდი

მონაცემთა დაცვის სათანადო დონე

Facebook (აშშ ან/და ირლანდია)

Facebook Custom Audience

ეს გვაძლევს საშუალებას, თვალყური ვადევნოთ ადამიანების ქმედებებს ჩვენს ვებგვერდებზე, რათა შევქმნათ აუდიტორია Facebook-ზე სამიზნე ჯგუფების შექმნისა და ახალი პოტენციური კლიენტები/ანალოგების პოვნის მიზნით.

მაქსიმალური დრო, რომლის განმავლობაშიც ადამიანები დარჩებიან Custom Audience-ში (Custom Audience - აუდიტორია, რომელიც შეგიძლიათ შექმნათ, თუ ფლობთ თქვენი კლიენტების შესახებ კონკრეტულ ინფორმაციას) თქვენი ვებგვერდიდან ან მობილური აპლიკაციიდან შეადგენს 180 დღეს. 180 დღის შემდეგ ინფორმაცია ადამიანების შესახებ, რომლებიც იმყოფებოდნენ ვებსაიტის Custom Audience-ში, წაიშლება, თუ ისინი კვლავ არ ეწვევიან მაგ., ვებსაიტს ან მობილურ აპლიკაციას.

არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე. მონაცემების გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს

 Google LLC (აშშ)

DoubleClick Floodlight/ DoubleClick/ GA Audiences

DoubleClick Floodlight საშუალებას გვაძლევს, თვალყური ვადევნოთ და მოვახდინოთ ანგარიშგება კონვერსიების შესახებ - ეს არის იმ მომხმარებლების ქმედებები, რომლებიც ეწვევიან ჩვენს საიტს რეკლამების ნახვის ან მათზე დაწკაპუნების შემდეგ - და ვაცნობოთ კამპანიის ეფექტურობის თაობაზე.

 

DoubleClick გვაძლევს რეკლამების ოპტიმიზაციის საშუალებას საიტზე ქცევის, მომხმარებლის მახასიათებლებისა და ციფრულ რეკლამებში დაინტერესების შესაბამისად. ის გვეხმარება ციფრული კამპანიების მართვაში ვებსაიტებსა და მობილურ მოწყობილობებზე.

 

GA Audiences საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ აუდიტორიები Google Analytics-ზე რემარკეტინგული მიზნებისათვის და გავიდეთ ადამიანებზე, რომლებიც ადრე დაინტერსებული იყვნენ ჩვენი პროდუქტებით/მომსახურებით.

IP მისამართების ანონიმიზირება ხდება ცხრა თვის შემდეგ, ხოლო ქუქი-ფაილებში არსებული მონაცემების ანონიმიზირება ხდება 18 თვის შემდეგ. ამ დროს ისინი არ გამოიყენება.

არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე. მონაცემების გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს

YouTube / Google (აშშ)

CONSENT

YouTube არის Google-ის კუთვნილი პლატფორმა, რომლებზე ხდება ვიდეოების განთავსება (ჰოსტინგი) და გაზიარება. YouTube აგროვებს მომხმარებლის მონაცემებს ვებსაიტებზე ინტეგრირებული ვიდეოების საშუალებით, რომლებიც გაერთიანებულია პროფილის მონაცემებთან Google-ის სხვა სერვისებიდან, რათა ინტერნეტის მომხმარებლებს აჩვენოს მიზნობრივი რეკლამა მათი საკუთარი და სხვა ვებსაიტების ფართო სპექტრის ფარგლებში.

IP მისამართების ანონიმიზირება ხდება ცხრა თვის შემდეგ, ხოლო ქუქი-ფაილებში არსებული მონაცემების ანონიმიზირება ხდება 18 თვის შემდეგ. ამ დროს ისინი არ გამოიყენება.

არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე. მონაცემების გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს

YouTube / Google (აშშ)

VISITOR_INFO1_LIVE

ეს ქუქი-ფაილი გამოიყენება როგორც უნიკალური იდენტიფიკატორი ვიდეოების ნახვაზე თვალყურის დევნების მიზნით.

180 დღე

არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე. მონაცემების გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს

YouTube / Google (აშშ)

YSC

 

YouTube არის Google-ის კუთვნილი პლატფორმა, რომლებზე ხდება ვიდეოების განთავსება (ჰოსტინგი) და გაზიარება. YouTube აგროვებს მომხმარებლის მონაცემებს ვებსაიტებზე ინტეგრირებული ვიდეოების საშუალებით, რომლებიც გაერთიანებულია პროფილის მონაცემებთან Google-ის სხვა სერვისებიდან, რათა ინტერნეტის მომხმარებლებს აჩვენოს მიზნობრივი რეკლამა მათი საკუთარი და სხვა ვებსაიტების ფართო სპექტრის ფარგლებში.

სეანსი

არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე. მონაცემების გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს

LinkedIn

LinkedIn Pixel

Pink Squid Ltd-ს პერსონალიზირებული რეკლამა

2 წელი

არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე. მონაცემების გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს

 

 

 1. ინტეგრირებული ვიდეოები 

ჩვენს ვებსაიტებზე ჩვენს მიერ ხდება  ვიდეოების ინტეგრირება, რომლებიც არ არის განთავსებული ჩვენს სერვერებზე. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ წვდომამ ჩვენს ვებსაიტებზე, რომლებიც შეიცავს ინტეგრირებულ ვიდეოებს, ავტომატურად არ გამოიწვიოს მესამე მხარის კონტენტის ჩამოტვირთვა, ჩვენ პირველ ეტაპზე ვაჩვენებთ მხოლოდ ვიდეოების წინასწარი დათვალიერების ადგილობრივად განთავსებულ გამოსახულებებს. შედეგად, მესამე მხარის პროვაიდერი არ იღებს რაიმე ინფორმაციას. 

მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტი ჩამოიტვირთება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თქვენ დააწკაპუნებთ წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე. ამით მესამე მხარეს მიეწოდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენ შემოხვედით ჩვენს საიტზე, ისევე როგორც მონაცემები გამოყენების შესახებ, რომლებიც ტექნიკურად არის საჭირო ამ მიზნისათვის. გარდა ამისა, მესამე მხარის პროვაიდერს ამის შემდეგ შეუძლია დანერგოს თვალყურის დევნების ტექნოლოგიები. ჩვენ ვეღარ მოვახდენთ ზემოქმედებას მესამე მხარის პროვაიდერის მიერ მონაცემთა შემდგომ დამუშავებაზე. წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით თქვენ გვაძლევთ თანხმობას მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტის ჩამოტვირთვაზე. 

ინტეგრირება ემყარება თქვენს თანხმობას მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) 1 მუხლის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ თქვენ მიცემული გაქვთ თანხმობა წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე დაწკაპუნების გზით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბევრი ვიდეოს ინტეგრირება იწვევს თქვენი მონაცემების დამუშავებას ევროკავშირის ან ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ. ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს რისკი, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება მოიპოვოს მონაცემებზე წვდომა უსაფრთხოებისა და თვალთვალის მიზნით თქვენი ინფორმირების ან თქვენთვის გასაჩივრების უფლების მოცემის გარეშე. თუ ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე, თქვენ კი ამაზე აცხადებთ თანხმობას, ამ მესამე ქვეყანაში (მონაცემების) გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს. 

 

მესამე მხარის პროვაიდერი

მონაცემთა დაცვის სათანადო დონე

თანხმობის გაუქმება

YouTube / Google (აშშ)

არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე. მონაცემების გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს

თუ დააწკაპუნებთ წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე, დაუყოვნებლივ ჩამოიტვირთება მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტი.

თქვენი თანხმობის გასაუქმებლად გთხოვთ დააწკაპუნოთ-ზე ჩვენი ბანერის საშუალებით თქვენი პარამეტრების შესაცვლელად (მონაცემთა დამუშავება მესამე მხარეების მიერ).

Vimeo (აშშ)

არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე. მონაცემების გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს

თუ დააწკაპუნებთ წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე, დაუყოვნებლივ ჩამოიტვირთება მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტი.

თქვენი თანხმობის გასაუქმებლად გთხოვთ დააწკაპუნოთ-ზე ჩვენი ბანერის საშუალებით თქვენი პარამეტრების შესაცვლელად (მონაცემთა დამუშავება მესამე მხარეების მიერ).

 1. ვებ-რუქების სერვისები 

ჩვენს ვებსაიტებზე ჩვენ ვახდენთ ვებ-რუქების სერვისების (Map Service) ინტეგრირებას, რომლებიც არ ინახება ჩვენს სერვერებზე.  მესამე მხარის კონტენტის ავტომატური ჩამოტვირთვის თავიდან ასაცილებლად თქვენი შემოსვლისას ჩვენს ვებსაიტებზე, რომლებზედაც ინტეგრირებულია  ვებ-რუქის სერვისები, ჩვენ პირველ ეტაპზე გაჩვენებთ მხოლოდ რუქების ადგილობრივად შენახულ წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებებს. ამით მესამე მხარის პროვაიდერს არ მიეწოდება რაიმე ინფორმაცია. 

მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტი ჩამოიტვირთება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც თქვენ დააწკაპუნებთ წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე. ამით მესამე მხარეს მიეწოდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვენ შემოხვედით ჩვენს საიტზე, ისევე როგორც მონაცემები გამოყენების შესახებ, რომლებიც ტექნიკურად არის საჭირო ამ მიზნისათვის. ჩვენ ვეღარ მოვახდენთ ზემოქმედებას მესამე მხარის პროვაიდერის მიერ მონაცემთა შემდგომ დამუშავებაზე.  

წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით თქვენ გვაძლევთ თანხმობას მესამე მხარის პროვაიდერის კონტენტის გადმოტვირთვაზე. 

ინტეგრირების პროცესის სამართლებრივი საფუძველია თქვენი თანხმობა მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) 1 ა მუხლის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ თქვენ მიცემული გაქვთ თანხმობა წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე დაწკაპუნების გზით.  

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ვებ-რუქების ზოგიერთი სერვისის ინტეგრირება ნიშნავს იმას, რომ თქვენი მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს ევროკავშირის ან ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ. ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს რისკი, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება მოიპოვოს მონაცემებზე წვდომა უსაფრთხოებისა და თვალთვალის მიზნით თქვენი ინფორმირების ან თქვენთვის გასაჩივრების უფლების მოცემის გარეშე. თუ ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე, თქვენ კი ამაზე აცხადებთ თანხმობას, ამ მესამე ქვეყანაში (მონაცემების) გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს.  

 1.  დაგვიკავშირდით  

თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ამ ვებსაიტზე მოცემული საკონტაქტო ფორმის ან ტელეფონის საშუალებით.  

როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენს საკონტაქტო ფორმას, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ მონაცემები, რომლებიც მონიშნულია, როგორც სავალდებულო.  

ჩვენ ვამუშავებთ იმ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია თქვენს მოთხოვნაზე პასუხის გასაცემად მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) 1 ბ მუხლის შესაბამისად. ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ ნებაყოფლობით გვაწვდით (მონაცემთა ველები, რომლებიც მონიშნულია * სიმბოლოთი), დამუშავდება თქვენი თანხმობის საფუძველზე მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) 1 ა მუხლის შესაბამისად. ამ თანხმობას თქვენ აცხადებთ ფორმის გამოგზავნით.    

თქვენი მონაცემები დამუშავდება მხოლოდ თქვენს მოთხოვნაზე პასუხის გასაცემად. ჩვენ წავშლით თქვენს მონაცემებს, თუ ისინი აღარ იქნება საჭირო და არ იარსებებს მათი შენახვის სამართლებრივი ვალდებულებები.   

როდესაც თქვენ ტელეფონით დაუკავშირდებით მომხმარებელთა მომსახურების ჩვენს სამსახურს, ჩვენ შეგვიძლია შევაგროვოთ თქვენი ზარის აუდიო ჩანაწერები, თქვენი ცალსახა თანხმობის საფუძველზე. ჩვენ ასევე გაცნობებთ ამის შესახებ შესაბამის სატელეფონო შეტყობინებაში. მონაცემები გამოიყენება მომხმარებელთა მომსახურების სამსახურისათვის თქვენს მიერ მიწოდებულ მოთხოვნებზე პასუხის გასაცემად. თუ ხდება ზარების ჩაწერა, მონაცემები გამოიყენება ტრენინგისა და მომხმარებელზე ზრუნვის მიზნით.    

იმ შემთხვევებში, როდესაც თქვენი მონაცემების დამუშავება ემყარება ლეგიტიმურ ინტერესებს მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) 1 ვ მუხლის შესაბამისად, თქვენ გაქვთ უფლება, გააპროტესტოთ ეს დამუშავება ნებისმიერ დროს. ამისათვის გამოიყენეთ ელფოსტის მისამართი, რომელიც მითითებულია ანაბეჭდში (imprint).   

გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენს მიერ ნებაყოფლობით მიცემული ნებისმიერი თანხმობა ინფორმაციის დამუშავებაზე. ამისათვის გამოიყენეთ ელფოსტის მისამართი, რომელიც მითითებულია ანაბეჭდში. 

მომხმარებელთა მომსახურების სამსახური მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემები წაიშლება იმ საქმის გადაწყვეტიდან 6 თვის შემდეგ, რისთვისაც ისინი შეგროვდა.  

 1. Captcha1  

ჩვენი ვებ-ფორმების ავტომატური მოთხოვნებისაგან დასაცავად ჩვენ ვიყენებთ Google LLC-ის სისტემას Google reCAPTCHA. Captcha-ს ფუნქციის ფარგლებში თქვენ შეიძლება მოგთხოვონ კონკრეტული დავალების შესრულება ან გარკვეულ დროშის ველზე (checkbox) დაწკაპუნება. მომხმარებლის მიერ ამ კუთხით საჭირო მონაცემების შეყვანა და საჭიროების შემთხვევაში კომპიუტერის თაგვის მოძრაობები გამოიყენება იმის დასადგენად, ადამიანს შეჰყავს ეს მონაცემები თუ ავტომატურ პროგრამას.  

რადგან Captcha-ს ფუნქცია მოწოდებულია მესამე მხარის მიერ, captcha-ს ჩვენება გამოიწვევს მესამე მხარის კონტენტის ჩამოტვირთვას. ამით მესამე მხარეს მიეწოდება ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თქვენ ეწვიეთ ჩვენს საიტს, ისევე როგორც მონაცემები გამოყენების შესახებ, რომლებიც ტექნიკურად არის საჭირო ამ მიზნისათვის.  ჩვენ არ გვაქვს გავლენა მესამე მხარის პროვაიდერის მიერ მონაცემთა შემდგომ დამუშავებაზე.  

ამ მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს თქვენი თანხმობა მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) (ა) მუხლის შესაბამისად. თქვენ აცხადებთ თანხმობას ჩვენი ვებ-ფორმების გამოყენებით, რომლებიც დაცულია reCAPTCHA-თი. ამ გვერდებზე გამოსახულია შესაბამისი ინდიკატორი.   

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ Captcha-ს ფუნქციის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი მონაცემების დამუშავება ევროკავშირის ან ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ. ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს რისკი, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება მოიპოვოს მონაცემებზე წვდომა უსაფრთხოებისა და თვალთვალის მიზნით თქვენი ინფორმირების ან თქვენთვის გასაჩივრების უფლების მოცემის გარეშე. თუ ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე, თქვენ კი ამაზე აცხადებთ თანხმობას, ამ მესამე ქვეყანაში (მონაცემების) გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს.  

 1. სოციალური მედიის Plugin-ები  

ჩვენ შეიძლება დავუშვათ სოციალური მედიის „პლაგინების“ (დამატებითი მოდულების) გამოყენება, როგორიცაა Facebook, Twitter, Instagram და YouTube ჩვენს ვებგვერდზე. თუმცა, მონაცემთა დაცვის მიზეზებიდან გამომდინარე, სოციალური მედიის ამ პლაგინების ინტეგრირებას ვახდენთ მხოლოდ დეაქტივირებული ფორმით. ამიტომ, როდესაც თქვენ ეწვევით ჩვენს ვებსაიტებს, მონაცემები არ გადაეცემა სოციალური მედიის სერვისებს, თუ არ გააქტიურებთ შესაბამის სოციალურ პლაგინს, რისთვისაც უნდა დააწკაპუნოთ სასურველ სოციალურ მედია-პლატფორმასთან დაკავშირებულ წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე ან ლოგოზე.  

თუ თქვენ დააწკაპუნებთ პლაგინზე, სოციალური მედია-პლატქფორმა მიიღებს ინფორმაციას  თქვენს მიერ ჩვენს ვებრვერდებზე შემოსვლის თაობაზე. ეს ხდება იმისდა მიუხედავად, გაქვთ თუ არა რეგისტრირებული ანგარიში მოცემული სოციალური მედიის სერვისზე. თუ თქვენ შესული ხართ სისტემაში, მონაცემები შეიძლება პირდაპირ დაუკავშირდეს სოციალურ მედიაში თქვენს პროფილს. მათ ასევე შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ინფორმაცია თქვენს მონაცემებზე დაყრდნობით მომხმარებლის პროფილების შესაქმნელად და გამოიყენონ ის პროფილები პერსონალიზებული რეკლამირების მიზნით.  

JDE არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის კონფიდენციალობის პოლიტიკაზე და/ან პრაქტიკაზე. სხვა ვებსაიტის ან პლატფორმის გააქტიურების ან მათზე ბმულით გადასვლის დროს თქვენ უნდა წაიკითხოთ კონფიდენციალობის პოლიტიკა ამ საიტზე ან პლატფორმაზე.  

ამ ინტეგრირების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს თქვენი თანხმობა მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) (ა) მუხლის შესაბამისად, თუ თქვენ მიცემული გაქვთ თანხმობა წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე დაწკაპუნებით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ბევრი სოციალური მედია-პლაგინის ინტეგრირება ნიშნავს თქვენი მონაცემების დამუშავებას ევროკავშირის ან ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ. ზოგიერთ ქვეყანაში არსებობს რისკი, რომ ხელისუფლებამ შეიძლება მოიპოვოს მონაცემებზე წვდომა უსაფრთხოებისა და თვალთვალის მიზნით თქვენი ინფორმირების ან თქვენთვის გასაჩივრების უფლების მოცემის გარეშე.  

თუ ჩვენ ვიყენებთ პროვაიდერებს მესამე ქვეყნებში, სადაც არ არსებობს დაცვის ადეკვატური დონე, თქვენ კი ამაზე აცხადებთ თანხმობას, ამ მესამე ქვეყანაში (მონაცემების) გადაცემა ემყარება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 49 (1) (ა) მუხლს.  

თუ თქვენ აღარ გსურთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება გააქტიურებული სოციალური პლაგინების მიერ, შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ მომავალი დამუშავება, თუ არ დააწკაპუნებთ შესაბამისი სოციალური პლაგინის წინასწარი დათვალიერების გამოსახულებაზე ან ლოგოზე.   

 

 1. საინფორმაციო ბიულეტენის რეგისტრაცია და მიწოდება 

თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, რათა მიიღოთ ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენი ჩვენს ვებგვერდზე. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ გვჭირდება გარკვეული მონაცემები (სულ მცირე, თქვენი ელექტრონული ფოსტის) საინფორმაციო ბიულეტენის რეგისტრაციის დასასრულებლად.   

ჩვენ გამოგიგზავნით საინფორმაციო ბიულეტენს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მოცემული გაქვთ თქვენი თანხმობა მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) 1 (ა) მუხლის შესაბამისად. მას შემდეგ რაც დაასრულებთ ბიულეტენის რეგისტრაციას ჩვენს ვებგვერდზე, თქვენ მიიღებთ დადასტურების ელექტრონულ წერილს თქვენს მიერ მოწოდებულ ელფოსტის მისამართზე (გამოწერის ორსაფეხურიანი დადასტურება).   

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა. თქვენი თანხმობის გაუქმების მარტივი გზაა, მაგალითად, ყველა საინფორმაციო ბიულეტენში არსებული გამოწერის გაუქმების ბმულის გამოყენება.    

თქვენი მონაცემები და თქვენი პრიორიტეტები ინახება მანამ, სანამ არ გააუქმებთ თანხმობას. ჩვენ წავშლით თქვენს მონაცემებს 2 წლის შემდეგ მონაცემების შეგროვების ან ბოლო კონტაქტის თარიღიდან (ინფორმაციის მოთხოვნა ან დაწკაპუნება ელფოსტის ბმულზე). 

საინფორმაციო ბიულეტენის გამოსაწერად რეგისტრაციის ფარგლებში ჩვენ ვინახავთ გარკვეულ მონაცემებს ზემოაღნიშნული მონაცემების გარდა, რამდენადაც ეს აუცილებელია იმის დასამტკიცებლად, რომ თქვენ დარეგისტრირდით ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენის გამოსაწერად. ეს შეიძლება მოიცავდეს საინფორმაციო ბიულეტენის გამოსაწერად რეგისტრაციის ან გამოწერის დადასტურების დროს სრული IP მისამართის შენახვას, ასევე ჩვენს მიერ გამოგზავნილი დამადასტურებელი წერილის ასლს.   

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესი, გვქონდეს საინფორმაციო ბიულეტენის მიწოდების დასაბუთების შესაძლებლობა მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) (ვ) მუხლის შესაბამისად.  

თუ დარეგისტრირდებით და გამოიწერთ ჩვენს საინფორმაციო ბიულეტენს, ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ თანხმობა შემდგომი საინფორმაციო ბიულეტენების თვალყურის დევნებაზე რეგისტრაციის პროცესის ფარგლებში.  

თუ მოგვცემთ შესაბამის თანხმობას ხელოვნების მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) 1 ა მუხლის შესაბამისად, ჩვენ ჩავრთავთ ჩვენს საინფორმაციო ბიულეტენებში თვალყურის დევნების ინდივიდუალურ ტექნოლოგიას, რომლის დახმარებითაც ჩვენ შეგვეძლება იმის გაგება, თუ როდის მოხდა წვდომა თქვენთვის გამოგზავნილი საინფორმაციო ბიულეტენზე ან მისი გახსნა, და საინფორმაციო ბიულეტენების ბმულების ინდივიდუალიზაცია იმის დასადგენად, თუ რომელ ბმულზე როდის დააწკაპუნეთ.  

 

 1. მონაცემთა დამატებითი გადაცემა   

JDE მესამე პირებს არ გაუზიარებს, არ მიჰყიდის, არ გადასცემს ან სხვაგვარად არ გაავრცელებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, თუ ეს კანონით არ არის გათვალისწინებული მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) (გ) მუხლის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს საჭიროა თქვენი ხელშეკრულების მიზნისათვის მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) (ბ) მუხლის შესაბამისად, თუ მესამე მხარე არ მოქმედებს როგორც მონაცემთა დამმუშავებელი ჩვენი სახელით მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 28-ე მუხლის შესაბამისად, როგორც ერთობლივი მაკონტროლებელი მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხლის შესაბამისად, ან თქვენ მოგეცათ ცალსახა თანხმობა ამის გასაკეთებლად ხელოვნების მიხედვით მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების 6 (1) (ა) მუხლის შესაბამისად. 

ჩვენ შეიძლება გავუმჟღავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია:  

 1. ჩვენს პარტნიორებს  
 2. გარე მომსახურების მიმწოდებლებს, როგორიცაა კონსულტანტები, მრჩევლები და აუდიტორები. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავუზიაროთ თქვენი მონაცემები სანდო მომსახურების მიმწოდებლებს, რომლებიც გვეხმარებიან ისეთი მომსახურების მოწოდებაში, როგორიცაა IT სერვისები, მარკეტინგი, ფინანსები, რეკლამა,არქივირებადა დოკუმენტების შენახვა.   
 3. საჯარო ან სამთავრობო ორგანოებს, როგორც ამას მოითხოვს შესაბამისი კანონები და რეგულაციები. 

საჭიროებისამებრ შეიქმნა მონაცემთა დამუშავების შესაბამისი ხელშეკრულებები და გადაცემის მექანიზმები. JDE არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის პროვაიდერების პოლიტიკაზე.  

 1.  მონაცემთა უსაფრთხოება  

ჩვენ ვიღებთ ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს თქვენი მონაცემების მაქსიმალურად სრულყოფილად დასაცავად არასანქცირებული წვდომისაგან. ეს ზომები მოიცავს დაშიფვრის პროცედურებს ჩვენს ვებგვერდებზე. თქვენი მონაცემები თქვენი კომპიუტერიდან გადაეცემა ჩვენს სერვერს და პირიქით ინტერნეტის მეშვეობით TLS დაშიფვრის გამოყენებით.  

ამ უკანასკნელის ამოცნობა შეგიძლიათ ბოქლომის სიმბოლოთი თქვენი ბრაუზერის სტატუსის ველში და მისამართების ველში, რომელიც იწყება https: // -ით.  

 

 1. თქვენი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის უფლებები  

თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებები გაძლევთ თქვენ, როგორც მონაცემთა სუბიექტს, გარკვეულ უფლებებს:  

მონაცემთა სუბიექტის წვდომის უფლება (მუხ. 15 მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებები)  

თქვენ გაქვთ უფლება,  მიიღოთ დადასტურება იმის შესახებ, ხდება თუ არა თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება; თუ ხდება დამუშავება, თქვენ გაქვთ უფლება იყოთ ინფორმირებული ამ პერსონალური მონაცემების შესახებ და მიიღოთ მონაცემთა დაცვის საერთო დებულებების მუხლში 15 მითითებული ინფორმაცია.  

შესწორების უფლება (მუხლი. 16 მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებები) 

თქვენ გაქვთ უფლება, შეასწოროთ თქვენთან დაკავშირებული არაზუსტი პერსონალური მონაცემები და დამუშავების მიზნების გათვალისწინებით, თქვენ გაქვთ არასრული პერსონალური მონაცემების შევსების უფლება, მათ შორის დამატებითი განაცხადის მიწოდების გზით დაყოვნების გარეშე.  

წაშლის უფლება (მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 17)  

თქვენ გაქვთ უფლება, მიაღწიოთ თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების წაშლას, დაუსაბუთებელი დაყოვნების გარეშე, თუ სახეზეა მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 17-ში ჩამოთვლილი ერთერთი მიზეზი.  

დამუშავების შეზღუდვის უფლება (მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 18) 

თქვენ გაქვთ უფლება, მოითხოვოთ დამუშავების შეზღუდვა, თუ შესრულებულია მონაცემთა დაცვის საერთო დებულებების მუხ. 18-ში ჩამოთვლილი ერთერთი პირობა, მაგ., თუ ​​თქვენ გააპროტესტეთ დამუშავებას, ჩვენი შემოწმების განმავლობაში.  

მონაცემთა გადატანის  უფლება (20 მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 20) 

გარკვეულ შემთხვევებში, რომლებიც დეტალურად არის ჩამოთვლილი მონაცემთა დაცვის დებულებების მუხ. 20-ში, თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ თქვენთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები სტრუქტურირებულ, ფართოდ გამოყენებულ და მექანიკურად წაკითხვად ფორმატში, ან მოითხოვოთ ამ მონაცემების გადაცემა მესამე მხარისათვის.   

თანხმობის გაუქმების უფლება (მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 7)  

თუ მონაცემთა დამუშავება ემყარება თქვენს თანხმობას, თქვენ უფლება გაქვთ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თანხმობა თქვენი პერსონალური მონაცემების გამოყენებაზე მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 7 (3)-ის შესაბამისად. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გაუქმება ძალაშია მხოლოდ სამომავლოდ. ის გავლენას არ ახდენს გაუქმებამდე განხორციელებულ დამუშავებაზე.  

გაპროტესტების უფლება (21 მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 21) 

თუ მონაცემები გროვდება მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 6 (1) 1 ვ-ს (მონაცემთა დამუშავება ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესებისათვის) ან მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 6 (1) 1 ე-ს (მონაცემთა დამუშავება საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის მიზნით ან ოფიციალური უფლებამოსილების განხორციელებისას) საფუძველზე, თქვენ გაქვთ უფლება გააპროტესტოთ დამუშავება ნებისმიერ დროს იმ მიზეზების გამო, რომლებიც გამომდინარეობს თქვენი კონკრეტული სიტუაციიდან. ამის შემდეგ ჩვენ აღარ დავამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს, თუ არ არსებობს დამუშავების სავალდებულო ლეგიტიმური საფუძვლები, რომლებსაც გააჩნია უპირატესი ძალა თქვენს ინტერესებთან, უფლებებთან და თავისუფლებებთან შედარებით, ან თუ მონაცემები ჯერ კიდევ საჭიროა სამართლებრივი პრეტენზიების დადგენის, განხორციელების ან დაცვისათვის.  

სამეთვალყურეო ორგანოში საჩივრის შეტანის უფლება (მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 77) 

მონაცემთა დაცვის ზოგადი დებულებების მუხ. 77-ის თანახმად თქვენ გაქვთ უფლება შეიტანოთ საჩივარი სამეთვალყურეო ორგანოში, თუ თვლით, რომ თქვენი მონაცემების დამუშავება არღვევს მონაცემთა დაცვის დებულებებს. ეს უფლება შეიძლება დაცული იქნას, კერძოდ, ზედამხედველობის ორგანოში იმ წევრ-სახელმწიფოში, რომელშიც მდებარეობს თქვენი ჩვეული საცხოვრებელი ადგილი, თქვენს სამუშაო ადგილზე ან სავარაუდო დარღვევის ადგილზე.  

თქვენი უფლებების დაცვა 

თუ სხვა რამ არ არის აღწერილი ზემოთ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ თქვენი უფლებების დასაცავად. ჩვენი საკონტაქტო დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ანაბეჭდში.  

 1. მონაცემთა დაცვის სპეციალისტი 

გლობალური შესაბამისობის დაცვის ჩვენი სპეციალისტი და გარე მონაცემთა დაცვის სპეციალისტი მზად არიან, მოგაწოდონ დამატებითი ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის შესახებ.   

JDE-ის გლობალური შესაბამისობის სპეციალისტი 

privacy@jdecoffee.com  

 

FIRST PRIVACY GmbH,  

კონსულ-შმიდტის ქ.  88, 28217 ბრემენი, გერმანია 

www.first-privacy.com  

office@first-privacy.com